DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Filologia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj: Studia I stopnia

OPIS

Absolwent specjalności filologia angielska otrzymuje dyplom ukończenia studiów I stopnia i tytuł zawodowy licencjata. Ukończenie studiów I stopnia uprawnia absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów filologicznych I stopnia posiada podstawową wiedzę o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka angielskiego. Absolwent legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości C1 a także posiada wysokie kompetencje w zakresie posługiwania się językiem specjalistycznym. Zdobyte przez absolwenta kwalifikacje umożliwiają mu podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

Absolwent, który wybrał specjalizację asystent turystyczno-językowy
-ma ogólną wiedzę na temat budowy języka angielskiego oraz gramatyki kontrastywnej ukierunkowaną na zastosowanie jej w pracy w biurach tłumaczy, instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
-ma ogólną wiedzę z zakresu komunikacji interkulturowej zorientowaną na zastosowanie w pracy w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
-ma wiedzę o podstawowych metodach i narzędziach, w tym technikach pozyskiwania danych w sferze turystycznej, odpowiednich dla dziedzin nauki, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalających opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych instytucji , organizacji społecznych lub gospodarczych ukierunkowanych na organizację ruchu turystycznego i turystykę
-zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości w zakresie turystyki i organizacji ruchu turystycznego oraz tworzenia ich wizerunku na zewnątrz
-posiada kompetencje organizacyjne, umożliwiające planowanie i realizację zadań, związanych pracą w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
-posiada średniozaawansowaną umiejętność tłumaczenia tekstów pisanych z j. polskiego na angielski i odwrotnie oraz odpowiednie umiejętności tłumaczenia ustnego
-potrafi wykorzystywać różnorodne metody i procedury do realizacji zadań i rozwiązywania problemów w instytucjach kultury, biznesu, w mediach oraz w instytucjach powiązanych z turystyką np. biurach podróży
-umie praktycznie zastosować znajomość języka angielskiego, podczas realizacji projektów i w działalności związanej z tłumaczeniami biznesowymi i turystycznymi
-potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg wybranych procesów i zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i gospodarczych mających wpływ na organizację ruchu turystycznego
-potrafi prognozować w sposób praktyczny skutki procesów i zjawisk społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych z wykorzystaniem podstawowych metod i narzędzi tworząc oferty produktów usług z branży turystycznej

Osoba kontaktowa: Biuro rekrutacyjne (54) 231 60 80, 668 075 602, 668 075 483

Czas trwania: 3 lata

Termin rozpoczęcia: 01.10.2013

DANE KONTAKTOWE

ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek
+48 054 231 60 80
+48 054 231 43 52


Zobacz podobne

Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500