DANE PODSTAWOWE

Tematyka: Filologia

Tryb: Niestacjonarne (zaoczne), Stacjonarne

Rodzaj: Studia I stopnia

OPIS

Studia licencjackie (I stopnia) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjatu. W ciągu trwania studiów student jest zobowiązany odbyć zajęcia w wymiarze 2040 godzin i uzyskać 180 punktów ECTS. Absolwent zdobywa wiedzę filologiczną , jak również wiedzę z przedmiotów specjalizacyjnych. Przedmioty podstawowe, a zwłaszcza praktyczna nauka języka angielskiego mają na celu uzyskanie wiedzy i nabycie umiejętności językowych, pozwalających na biegłe posługiwanie się językiem angielskim w zakresie mówienia, słuchania, czytania i pisania, jak również zastosowanie wiedzy w praktyce. Kierunkowe przedmioty filologiczne poszerzają wiedzę z zakresu historii literatury, kultury i historii krajów angielskiego obszaru językowego oraz językoznawstwa i gramatyki opisowej. Na zajęciach z przedmiotów specjalizacyjnych studenci zapoznają się z językiem biznesu, elementami prawa gospodarczego, podstawami marketingu i zarządzania oraz z teorią tłumaczenia; tłumaczą również teksty fachowe, w tym prawnicze i ekonomiczne. Absolwent nabywa umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym (niemiecki) . Na zajęciach: wykładach, konwersatoriach , ćwiczeniach stosowane są nowoczesne metody i formy pracy.
Absolwenci specjalności: "Język angielski - asystent językowy" mogą podjąć pracę w branży turystycznej, hotelarskiej, usługowej, administracji w charakterze asystenta- tłumacza oraz, po odpowiednim szkoleniu z zakresu pedagogiki i metodyki nauczania, jako nauczyciele języka angielskiego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich (II stopnia).

Czas trwania: 6 semestrów

DANE KONTAKTOWE

ul.Bydgoska 50
78-600 Wałczu
+48 067 250 01 87
+48 067 250 01 87


Najczęściej wyszukiwane
Opel Insignia Audi A6 Honda Civic Audi A4 Fiat 500